Connect with us

Hi, what are you looking for?

בית המשפט

הפסד צורב לעו”ד אריה פטר שטען בעליון כי שוטר בנמל תעופה רשאי לחפש כאוות נפשו בלי ספק סביר. הסמים נפסלו. הרחבה של יששכרוב

אריה פטר פרקליט מדינה עם אוריינציה סובייטית של הק.ג.ב.
אריה פטר פרקליט מדינה עם אוריינציה סובייטית של הק.ג.ב.

בית המשפט העליון קבע שלשוטרים בנמל התעופה אין סמכות לחפש ולחטט לאנשים במזוודות, או להביא להם כלבי ריחרוח לגילוי סמים בהעדר חשד סביר. השופטים יוסי אלרון וענת ברון קבעו שחוק הטייס מסמיך שוטר לחפש סמים (אפילו אקראית) אם זה נדרש לשמירה על ביטחון הציבור, אבל זה לא מסמיך שוטר לחפש הברחות סמים בנמל התעופה באופן אקראי בלי חשד סביר.

השופט הדוס והנאלח דוד מינץ קבע שמותר לשוטר לחפש מה שבא לו ואיך שבא לו, ולכל מי שבא לו.  למרבה המזל דוד פיצי מינצי נשאר בדעת מיעוט.  הפעם דוד פיצי מינצי לא חירטט איזה חירטוט מדיני התורה שבעל פה, רמב”ם ומהר”ל….

אריה פטר פרקליט מדינה עם אוריינציה סובייטית של הק.ג.ב.

אריה פטר פרקליט מדינה עם אוריינציה סובייטית של הק.ג.ב.

הרחבה של יששכרוב ופרי העץ המורעל בעליון

אבל מה שחשוב בפסק הדין זה הרחבה של דוקטרינת פרי העץ המורעל בישראל, שפירושה שאם החיפוש (העץ) לא חוקי, אז כל התוצרים של החיפוש (הפירות) פסולים כראיה ואי אפשר להרשיע.

זה נקבע ב 2006 בפס”ד יששכרוב ע”פ 5121/98 טור’ רפאל יששכרוב נ’ התובע הצבאי הראשי), אבל באותו פסק דין נקבע שפרי העץ המורעל לא ייושם באופן אוטומטי, ושהשופט צריך לבצע איזונים, שזה אומר שהשופט יכול להחליט מה שבא לו, לפסול או לא לפסול את הראיות ולקרוא לפעולה הזו “איזונים”.

כמובן שבמדינה בה רוב השופטים הפלילייים הם יוצאי פרקליטות, כולם בדעה שהאיזונים מחיייבים שלא לפסול את הראיות (הסמים) ולהרשיע, וזה מה שקרה פה בשתי ערכאות.  שופט שלום (שמעון שטיין) ועוד 3 שופטי מחוזי “איזנו” לטובת הרשעה, ורק בעליון זה נהפך.

הטענות הסובייטיות של אריה פטר:  המשטרה מעל הכל ואפס זכויות אזרח

מי שטען בבית המשפט העליון בשם מדינת ישראל שלשוטר בנמל תעופה יש סמכות לחטט לכל אחד ואחת במזוודות, ושגם אם אין לו סמכות הרי שבכל זאת אם הוא מוצא משהו (סמים), אז מותר להגיש את זה כראיות קבילות (איזונים) היה עו”ד אריה פטר.

הסתכלנו על אריה פטר בגוגל וקיבלנו רושם של חיית טרף חובשת כיפה (כולם כאלה), עם אוריינציה של ק.ג.ב., הווה אומר אפס זכויות אזרח ומקסימום חופש פעולה לשוטרים ולפרקליטים לעשות כל מה שבא להם, וכל מה שאפשר לצבור הרשעות, ולהצדיק את הביטוי “קבלני הרשעות”.

וזה השופט בראשל”צ שההחלטה שלו נהפכה בעליון, שמעון שטיין.    https://תלונה נגד השופט שמעון שטיין, ששלח ל-3 ימי מאסר נאשמים שלא קמו  https://בניסיון לקדם הסדר בתיק, שופט שוחח בטלפון עם סגן ראשת מח”ש בניגוד…   במקרה הראשון, שלושה אנשים כפרו בסמכות השופט שמעון שטיין בנימוק שהם “מכירים רק את חוקי התורה ולא שום חוקים אחרים”.  אחד מהם “לא הואיל לכבד את בית המשפט בעמידה, כשהשופט נכנס לאולם”, והשני “מפנה את פניו שלא לכיוון בית המשפט”. השופט שמעון שטיין כתב בהחלטתו, ש”נוכח כך שהנאשמים אינם מכבדים את בית המשפט בדרך של התנהגות אלמנטרית, ולמרות שהובהר להם שהתנהגות מעין זו עולה כדי ביזיון בית משפט וכי הינם צפויים לעונשים, הם בחרו שלא לשנות מהתנהגותם”.

זה שופט או שזה פח אשפה???

שמעון שטיין שופט בראשלצ סגן נשיאה עם אוריינטציה שיפוטית של הק.ג.ב.

שמעון שטיין שופט בראשלצ סגן נשיאה עם אוריינטציה שיפוטית של הק.ג.ב.

 

פסד זייצב פסילת סמים בנמל תעופה יששכרוב זיכוי אין חשד סביר

Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

Subscribe

You May Also Like

Translate »