EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אזהרה פיליפינית עוקצת דורולינה ראסל אשתו של הרצל גבעתי