EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אילנית פורת פותתה עי הרווחה נגד גואל רצון תמורת דירה ומיליון שח