EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

איתן אורנשטיין חולב מהמדינה מעל 1 מיליון ש"ח בשנה