EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אלון סיסו שופט בבית דין צבאי מרחם על מעלילניות שווא.