EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אלינה נעמי שוורצמן דוברות תעמולת הזבל של החוטפות הסציונאציות של משרד הרווחה