EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אם אישה מיוצגת ע”י אדווין פרידמן יש סכנה שהוא יבריח אותה לחו”ל