EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אסון טבע הטלת ערובה על תובעים גיא הימן