EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אסון טבע רויטל באום דוגמא לפמיניזם הרדיקלי שלה