EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אסנת רובוביץ ברכש שלמה בר יוסף מפלה כושים בשל עליונות הגזע הלבן