EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אפרים דביר מנתח פלסטי הופיע כמומחה לסיליקונים וצחקו עליו