EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

בועז קניג משטרת ישראל חוטפת אזרחים מחוץ לארץ ללא סמכות