EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דואנה רז אמרה שתמיד יש סימנים מקדימים לרצח נשים ובסוף נרצחה בלי סימנים מקדימים לרצח