EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דורינה שוורץ אשתו של שחר שוורץ התלוננה במשטרה על שלשולים