EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דורינה שוורץ היתה מלכת יופי בבוקרסט והוא שחר שוורץ זכה בפרס מלך היופי של שכונת שעריה