EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דורית בן אברהם מייצגת את הזקנה החרמנית שהזמינה ג’יגולו ערבי