EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דניאל שוורץ עורך דין פרסם שהוא משתוקק להשתין על מצבות של נשים מתות