EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הרוצחת דליה שאול זיידנר טוענת שענבל קיבנסון תומכת בה