EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

זה פסק הדין שיוספה ברק ביקשה להוציא עליו איסור פרסום אצל עופר גרוסקופף ונכשלה