EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יעל אררט מסכנה הבת שלה מוסגרת לרומניה לריצוי עונש על סרסור בבית זונות