EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יעל וילנר נצר למשפחת סוהרות היודנרט בגטו וילנר רשע וזדון