EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יפעת ביטון הבידול בין זונה לאישה נשואה הוא הכתובה