EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

לורן אקוקה כמה מוות כמה שכול וכמה נהרות דם אבות גרושים!!!!