EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

מרדכי קרמניצר על יעל וילנר רשע פמיניסטי טהור ומזוקק מפעפע בה