EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

סקופ התלונה במשטרה של שרית פיליפסון על פרסום שהיא המתלוננת נגד רוני ריטמן