EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רון אשכנזי דוברות תעמולת הזבל של החוטפות הסציונאציות של משרד הרווחה