EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רוני יהואש ידע שבטלפון של האישה יש ראיות מזכות ונמנע מלתפוס הטלפון