EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רותי דרוב פותחת תלונות שווא על שלשולים וחוסר שינה