EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אילן שרקון הוא העו”ד שליווה את העקיצות של אורן קובי והדר ברוקנשטיין