EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אלי ברנד שופט מושחת שלא הפריע לו לרגע ניגוד העניינים בין מפקד תחנת פת לשעבר לעצם קיומה של חקירה על ידי משטרת פת – פקודיו לשעבר