EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ברוך קרא שופר בכיר של החונטה מהפרקליטות לעג לשוטר אבישי מועלם