EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דוח אורי שהם 2023 הנדסת תודעה קלסיות לטיוח סיטוני של תלונות