EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הרשם אורי הדר מכור לפרקליטות והוא נגד האזרח