EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

השוטר אבי בן דוד צוות לצמצום השימוש בווגינה שלא באמצעות חופה וקידושין