EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יהודה פואה צדיק בסדום נלחם נגד הנוחבות הסוציאליות והפמיניסטיות