EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

לג בעומר באולמו של השופט צבי פורר – הנאשם הצית עצמו והתפחם