EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ליאור משאלי חשאי הפעילה תנורים באושויץ וקיבלה מינוי בעליון