EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

לידור סרי נתן דוח לנהגת ואחר כך שכב איתה – להגנתו טען שהוא סובל מגרושתו בגירושין