EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רונן דליהו לקח חצי מיליון של משמואל בירן מכר לו לוקשים ונכשל